Click Here for Your Bhagavad Gita Starter Kit!

Chapter 11: The Universal Form

Bg 11.9
TEXT 9
sanjaya uvaca
evam uktva tato rajan
maha-yogesvaro harih
darsayam asa parthaya
paramam rupam aisvaram
SYNONYMS
sanjayah uvaca—Sanjaya said; evam—thus; uktva—saying; tatah—thereafter; rajan—O King; maha-yogesvarah—the most powerful mystic; harih—the Supreme Personality of Godhead, Krsna; darsayamasa—showed; parthaya—unto Arjuna; paramam—divine; rupam—universal form; aisvaram—opulences.
TRANSLATION
Sanjaya said: O King, speaking thus, the Supreme, the Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

GET YOUR OWN PERSONAL COPY OF THE BOOK

Join the Bhagavad-Gita Connect Newsletter

Copyright (c) 1972 by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada